Universitet Ta'lim Ilmiy-innovatsion faoliyat
Xalqaro faoliyat Talabalar hayoti Qabul 2023 SDG
Oʼzbekcha
English Русский
Network error!

Тошкент давлат юридик университетида илмий изланиш олиб бораётган таянч докторантлар ва докторантлар ҳақида

МАЪЛУМОТ

ФИШ

Фотосурати (3х4)

Диссертация мавзуси

Ихтисослиги

Илмий раҳбари

1-курс

1.      

Асадов Элдоржон Низомиддин ўғли

Ҳуқий интизомни

таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий

масалалари

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи

Эргашев Икром Абдурасулович юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

2.      

Хатамжонова Гулсанам Яшаржон қизи

Халқаро хусусий ҳуқуқда эрк муторияти (party autonomy) принципи ва унинг чекловчи хусусиятлари

Party autonomy principle in international private law and its limiting features


Принцип автономии сторон (party autonomy) в международном частном праве и его ограничивающие признаки

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.

Халқаро хусусий ҳуқуқ

Рашидов Комил Каюмович

юридик фанлар доктори, профессор

3.      

Тошканов Нурбек Баҳриддинович

Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштиришнинг фуқаролик ҳуқуқий масалалари


Гражданско-правовые вопросы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности


Civil Law Issues of Commercialization of Intellectual Property Objects


12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.

Халқаро хусусий ҳуқуқ

Ходжаев Бахшилло Камолович

юридик фанлар доктори, доцент

4.      

Исломқулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи

3-4

Рақамли ҳуқуқлар фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида.


Цифровые права как объект гражданского права


Digital rights as an object of civil law


12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.

Халқаро хусусий ҳуқуқ

Имомов Нурилло

Файзуллаевич юридик фанлар доктори, профессор

5.      

Рахимберганова Бону Давлатназаровна

«Муддатли меҳнат шартномаларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш»


«Совершенствование правового регулирования срочных трудовых договоров»


“Improving the legal regulation of fixed-term labour contracts”


12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи

Исмоилов Шуҳратжон Абдусаминович юридик фанлар доктори, доцент

6.      

Тошкенбоева Азиза Алишер қизи

Меҳнат муносабатларида

гендер тенгликни

таъминлашнинг ҳуқуқий

муаммолари

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий та'минот ҳуқуқи

Исмоилов Шуҳратжон Абдусаминович юридик фанлар доктори, доцент

7.      

Нуруллаев Шоҳруҳ Шуҳратиллаевич

Қурилиш соҳасида атроф-муҳитни ҳуқуқий муҳофаза қилиш масалалари

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ

Махкамов Дурбек

Нематович

юридик фанлар номзоди, доцент

8.      

Тошева Мафтуна Анвар қизи

Ахлокка карши жиноятларнинг жиноят-хукукий ва криминологик жихатлари


Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против нравственности


Criminal and criminological aspects of crimes against morality

12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи, Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Абзалова Хуршида Мирзиятовна юридик фанлар доктори, доцент

9.      

Абдусамиева Дилробо Абдувахоб қизи

Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахслар ресотсиализациясини такомиллаштириш

12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи, Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Абдуқодиров Шерзод Ёқубжонович юридик фанлар доктори, доцент

10.   

Хожиева Рўзигул Худайбердиевна

Описание: C:\Users\Odil\Documents\photo_2020-11-21_17-08-02 (2).jpg

Пора олиш-беришда воситачилик учун жавобгарлик белгилаган жиноят қонунчилигини такомиллаштириш.


Совершенствование уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за посредничество во взяточничестве.


Improvement of criminal legislation establishing liability for mediation in bribery.

12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи, Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Ўразалиев Муродбек Қораевич

юридик фанлар доктори, профессор

11.   

Ғофурова Дилафруз Мурод қизи

Аёллар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш услубиёти


Методология расследования преступлений, совершенныx женщинами


Мethodology of investigating crimes committed by women

12.00.09 - Жиноят протсесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси

Тулаганова Гулчехра

Захитовна

юридик фанлар доктори, профессор

12.   

Ходжаева Азиза Бахтияровна

ФАО ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро ҳуқуқий ҳамкорлик асослари


Основы международно-правового сотрудничества между ФАО и Республикой Узбекистан


Foundations of international legal cooperation between FAO and the Republic of Uzbekistan

12.00.10- Халқаро ҳуқуқ

Юлдашева Гавхержан

юридик фанлар доктори, профессор

Мақсадли таянч докторантура (PhD)

13.   

Карабаев Махсетбай Джолдасбаевич

3-4

Курилиш сохасида тадбиркорлик фаолиятини шартномавий тартибга солиш


Договорное регулирование предпринимательской деятельности в сфере строительства


Contractual regulation of business activities in the field of construction


12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.

Халқаро хусусий ҳуқуқ

Имомов Нурилло

Файзуллаевич юридик фанлар доктори, профессор

Докторантура (DSc)

14.   

Абдуллаева Мафтуна Мурот қизи

Давлат ҳокимияти тизимида Конституциявий суд: назария ва амалиёт масалалари

Конституционный суд в системе государственной власти: вопросы теория и практики Constitutional court in the system of state power: theory and practical issues

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Ма'мурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи

Тултеев Илёс Тавасович

юридик фанлар доктори, доцент

2-курс

15.   

Шодмонов Мирзохид Мухтор ўғли

Ўзбекистонда демократик ислоҳотлар жараёнида сиёсий партиялар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш масалалари.


Issues of improving the legal regulation of the activities of political parties in the process of democratic reforms in Uzbekistan.


Вопросы совершенствования правового регулирования деятельности политических партий в процессе демократических преобразований в Узбекистане.

12.00.01-Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи.

Мухамедов Хайдарали Мелиевич

юридик фанлари номзоди, профессор

16.   

Саидазимов Юсуф Содиқ ўғли

 

Маъмурий ҳужжатни ўзгартириш, бекор қилиш ва ҳақиқий эмас деб топишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

 

Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи

 

Юсупов Сардорбек Баходирвич юридик фанлари доктори доцент

17.   

Махамадхўжаева Мунисахон Неъматхўжаевна

Материальное и коллизионно-правовое регулирование цифровых активов и виртуального имущества

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.

Халқаро хусусий ҳуқуқ

Рустамбеков Исломбек Рустамбекович юридик фанлари доктори профессор

18.   

Эгамова Дилрабо Талибовна

Патент объектларини

тижоратлаштиришни фуқаролик-

ҳуқуқий тартибга солиш

масалалари

12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ

Окюлов Оманбай

юридик фанлари доктори профессор

19.   

Худойназаров Дадахон Аваз ўғли

Иқтисодий процессда одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи шахслар иштирокини такомиллаштириш (назарий-ҳуқуқий ва процессуал жиҳатлари)

Improving the participation of persons assisting in the implementation of justice in the economic process (theoretical-legal and procedural aspects)

Совершенствование участия лиц, содействующих осуществлению правосудия в экономическом процессе (теоретико-правовые и процессуальные аспекты)

12.00.04 Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Иқтисодий процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация

Эсанова Замира Нормуратовна

юридик фанлари доктори, профессор

20.   

Анорбоев Муроджон Рахмонқул ўғли

Тергов қилишга ёки суд ишларини

ҳал этишга аралашишнинг жиноят-

ҳуқуқий ва криминологик жихатлари

12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Матмуратов Батыр Джолдасович

Юридик фанлар номзоди, доцент

21.   

Тўраев Сардор Абдихаким ўғли

Кибержиноятчиликнинг жиноят-

ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари

12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Очилов Хасан Рашидович юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

22.   

Примов Бахтиёр Олим ўғли

Дастлабки терговда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш самарадорлигини ошириш.


Повышение эффективности применения современных информационно-коммуникационных технологий на предварительном следствии.


Increasing the effectiveness of the use of modern information and communication technologies during the preliminary investigation


12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси

Базарова Дилдора Бахадировна

юридик фанлар номзоди, профессор

3-курс

23.   

Гаффарова  Шахноза Нуритдиновна

Ўзбекистонда хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлиги принципини амалга оширишнинг назарий-ҳуқуқий масалалари

12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи

Юсупова  Нигора Жалолиддин қизи

юридик фанлар доктори, доцент

24.   

Аминов Мираббос Аскар ўғли

Давлат бошқарувида давлат-хусусий шериклик тизимини такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий масалалари

12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи

Ахмедшаева   Мавлуда Ахатовна юридик фанлар доктори, профессор

25.   

Исмаилов Бекжон Салихович

 

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг назарий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи

Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна            юридик фанлар доктори, профессор

26.   

Шарипова Ҳилола Рустамовна

Халқаро технологиялар трансферининг ҳуқуқий тартибга солиниши.


Правовое регулирование международного трансфера технологий.


Legal regulation of international technology transfer

12.00.03. Фуқаролик ҳуқуқи.

Тадбиркорлик ҳуқуқи.

Халқаро хусусий ҳуқуқ

Рустамбеков

Исломбек Рустамбекович юридик фанлари доктори, профессор

27.   

Акрамова Муаззам Турдикул қизи

Жавобгарликдан озод килишнинг махсус асослари

12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Ўразалиев Муродбек Қораевич                        юридик фанлари доктори, доцент

28.   

Иброҳимова Зулхумор Солих қизи

Ҳокимият вакилиги ёки фуқаролик буряини бажарётган шахсга қаршилик кўрсатиш учун жиноий жавобгарлик масалалари

12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

Абдуқодиров  Шерзод Ёқубжонович юридик фанлари доктори, доцент

29.   

Худайбергенов Бехзод Бахтиёрович

Тўловга қобилиятсизликни ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари: санация ва банкротлик

Особенности правового регулирования неплатежеспособности: санация и банкротства

Features of legal regulation of insolvency: sanitation and bankruptcy

12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ

Синдаров Комил Ойдинович                      юридик фанлари доктори, профессор